Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STEENGOEDKADO

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen van artikelen bij de Steengoedkado zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.Met het doen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.2 Steengoedkado is gerechtigd vanwege specifieke omstandigheden een bestelling te weigeren. Hiervan wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van een bestelling een bericht aan de klant gestuurd.
1.3 Steengoedkado behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 
2. Prijzen
2.1 De prijzen vermeld in folders, brochures, tijdschriften, internetpagina, etc zijn in euro’s inclusief BTW, exclusief verzendkosten. Voor zendingen naar adressen buiten Nederland worden extra administratie- en verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van deze administratie- en verzendkosten is zowel afhankelijk van het gewicht en formaat van het artikel als van het feit of het adres binnen of buiten Europa ligt.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de Steengoedkado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 
3. Betaling
3.1 De klant kan voor de betaling een keus maken uit in ieder geval de volgende betaalwijzen:
- Betaling vooraf ( indien het product niet leverbaar zal het aankoop bedrag terug gestort worden zonder dat er over het betaalde bedrag rente in rekening gebracht kan worden.)
- Bij afhalen kan contact worden betaald
Overige betalingsmogelijkheden worden op de winkelsite van de steengoedkado aangegeven.
 
4. Levering
4.1 Steengoedkado is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
4.2 Levering geschiedt via UPS/TNT.DHL of bij grotere goederen door een vervoersbedrijf aan het door de klant opgegeven adres.
4.3 Steengoedkado is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Het risico ter zake van de producten gaat op moment van levering op de klant over.
4.4 De levertijd in Nederland is in de regel binnen 2 weken na bestelling. De levertijd varieert echter indien steengoedkado afhankelijk is van de leverancier
4.5 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
 
5. Reclame
5.1 Zodra het artikel door de klant is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Het artikel kan, indien dit niet het geval is, binnen zeven werkdagen retour gezonden worden aan de steengoedkado. U krijgt van de Steengoedkado een nieuw exemplaar toegezonden.
5.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan de steengoedkado te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Steengoedkado zal de prijs van het 
artikel exclusief de administratie- en verzendkosten retourneren op de opgegeven bankrekening. Uitgezonderd zijn artikelen die speciaal voor de klant zijn gemaakt
 
6. Eigendom
6.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de Steengoedkado geleverde artikel berusten, te respecteren.
6.2 De door de Steengoedkado geleverde artikelen zijn bestemd voor privé – en/of educatief gebruik.
 
7. Diversen
Wanneer de Steengoedkado gedurende enige tijd de bepalingen uit de algemene verkoopvoorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
 
8.Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de Steengoedkado ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de Steengoedkado gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de Steengoedkado kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Schijndel 30-3-2013
 
Steengoed Kado Schijndel
SteengoedKado © 2019